นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

พวกเราบริษัท เอนคริปต์ จำกัด (บิทคอยน์เวิลด์เอ็กเชนจ์) เป็นบริษัทเอกชนจากสิงคโปร์ ต้ังอยู่ที่ 809 ถนน เฟรนช์ #05-152 ตึกคิชเช่นเนอร์ คอมเพล็ก 200809


ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่อประกาศให้ท่านทราบถึงวิธีและเหตุผลที่เราจะทำการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวิธีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงเป็นส่วนตัวและปลอดภัย และ ท่านจะสามารถติดต่อเราได้อย่างไรเมื่อท่านพบกับปัญหาในการใช้งาน


ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับทุกแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ และแผนกต่าง ๆ ของ Bitcoin World Exchange และผู้ให้บริการ ENCRYPT โดยการใช้ Bitcoin World Services ท่านยินยอมให้มีการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวประกอบด้วยข้อต่าง ๆ ดังนี้:


  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล?

เราเริ่มทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนบนเวปไซต์ของเรา ทั้งประวัติการทำธุรกรรมของท่าน ข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มของท่าน


ในส่วนที่ขอข้อมูลส่วนบุคคลจะปรากฏให้เห็นเป็นชองกรอกข้อมูลอย่างชัดเจน รวมถึงระบุเหตุที่จำเป็นจะต้องทราบข้อมูลนั้นจากท่าน เมื่อเราขอให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคล.


ในการลงทะเบียนบัญชีบนเวปไซต์ เราจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อของท่าน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์ ในการทำการยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อการทำธุรกรรมต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา


ในกรณีที่ทำการติดต่อเราโดยตรง เราอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เนื้อหาของข้อความและ/หรือไฟล์แนบที่ท่านอาจส่งถึงเรา รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านอาจระบุไว้ในเนื้อหา


  1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล?

การยืนยันตัวตนผ่าน otp ทุกครั้งในการทำธุรกรรมเป็นหนึ่งในกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรา ท่านจำเป็นต้องทำการยืนยันตัวตนของท่านในการทำธุรกรรม เพื่อป้องกันการเข้าถึงรหัสผ่านบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลังจากการทำธุรกรรม ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (บัตรเครดิต หมายเลขประกันสังคม การเงิน และอื่น ๆ) จะไม่ถูกเก็บโดยพนักงานของเรา


  1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล?

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของเรา เราจะไม่ทำการขาย แลกเปลี่ยน หรือทำการอื่นใด ที่เป็นการโอนย้ายหรือเก็บรวบรวมไปยังภายนอกระบบ โดยเฉพาะข้อมูลจำเพาะของท่าน


เงื่อนไขข้างต้นไม่รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลให้กับบริษัทภายนอกที่ร่วมพัฒนาระบบและธุรกิจของเรา เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลนั้นยินยอมที่จะเก็บข้อมูลนี้เป็นส่วนตัว


รวมถึงเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ และคำสั่งจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์อันสำคัญต่อชีวิตและร่างกาย


  1. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชน

เราปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) เราจะไม่รวบรวมข้อมูลจากผู้อื่นผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

เนื้อหาและการทำธุรกรรมต่าง ๆ บนเวปไซต์ของเรา เหมาะสมกับบุคคลที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป


  1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่มีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนนโยบายส่วนตัว เราจะทำการประกาศที่หน้า “นโยบายความเป็นส่วนตัว”


  1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล?

เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนกับเวปไซต์ของเราแล้ว ทางเราจะทำการเก็บข้อมูลของท่านไว้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตราบใดที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ทำการลบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ)


  1. ข้องดเว้นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราไม่เผยแพร่ เปิดเผย ขาย หรือให้ข้อมูลของท่านแก่องค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหรือการบริหารงานไม่ว่าในกรณีใด ๆ


  1. รายละเอียดการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ทางเมนู “ติดต่อเรา” ผู้ดูแลระบบของเราคอยดูแลให้บริการเพื่อตอบคำถามหรือปัญหาที่ท่านมีเกี่ยวกับการใช้งานหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน